Hvem gør hvad i menighedsrådet?

I menighedsrådet er der en række opgaver, der skal løses.
 

Formand og næstformand

Menighedsrådet vælger formand og næstformand for 1 år ad gangen. Formandens og næstformandens opgaver er beskrevet i loven om menighedsråd og består i at:

 • Forberede møderne, udarbejde dagsorden med det fornødne materiale og udsende mødeindkaldelse.
 • Lede menighedsrådets forhandlinger og afstemninger og sørge for, at beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.
 • Sørge for, at beslutninger udføres.
 • Menighedsrådets beslutninger træffes i møder. Formand træffer imellem møderne på rådets vegne beslutninger, som ikke kan udsættes eller ikke giver anledning til tvivl. Formanden forelægger sin afgørelse for menighedsrådet til efterretning på næste møde.
 • Underskrive – sammen med en valgt person mere – dokumenter om køb, salg af fast ejendom samt vedr. lånoptagelse.
 • Repræsentere menighedsrådet i forhold til offentlige myndigheder.
 • Være menighedsrådets primære ”ambassadør”. Næstformanden træder til i de nævnte opgaver, hvis formanden har forfald.


Som formand for menighedsrådet er det vigtigt, at du kan bevare overblikket, er struktureret og kan lede møder. Samt sørge for, at de vedtagne beslutninger udføres.
 

Sekretæren

Menighedsrådet vælger en sekretær eller kan beslutte, at sekretæropgaverne løses af en af kirkens medarbejdere, eksempelvis kordegnen. Menighedsrådet vælger sekretær for 1 år ad gangen. Det er ikke nærmere defineret, hvilke forpligtelser sekretæren har. Det betyder, at menighedsrådet skal tage stilling til sekretærens opgaver og beskrive dem i en vedtægt. Sekretærens opgaver kan bestå i at:

 • Udsende mødeindkaldelse og dagsorden udarbejdet af formanden.
 • Udarbejde beslutningsprotokol.
 • Bistå ved udfærdigelse af menighedsrådets korrespondance.
 • Sørge for offentlig bekendtgørelse af sted og tid for menighedsrådets møder.
 • Sørge for offentlig fremlæggelse af dagsorden samt beslutningsprotokol.
 • Sørge for at ajourføre sognets side på www.sogn.dk.
 • Være ansvarlig for kirkebladet.


Sekretærens fornemmeste opgave i menighedsrådet er at sørge for, at udarbejdelse af bekendtgørelser, mødeindkaldelser og dagsordner udføres og udsendes rettidigt. Så er du yderst struktureret, punktlig og har dine skrivefærdigheder i orden, er rollen som menighedsrådssekretær måske lige noget for dig.
 

Kontaktpersonen

Menighedsrådet vælger en kontaktperson for 1 år ad gangen. Kontaktpersonens opgaver og beføjelser fastlægges af menighedsrådet i en vedtægt. Kontaktpersonens overordnede opgave er at:

 • Varetage den daglige arbejdsgiverfunktion overfor kirkens ansatte, præsterne undtaget.
 • Fungere som bindeled og koordinator imellem menighedsrådet, de ansatte og præsterne – og skal fremme samarbejdet mellem de tre parter. Det betyder, at kontaktpersonen skal sørge for at holde sig orienteret om medarbejdernes arbejdsforhold og viderebringe eventuelle ønsker om ændringer i løn- og ansættelsesvilkår
 • Formidle tjenstlige pålæg og forskrifter fra menighedsråd til medarbejdere samt henvendelser fra medarbejdere til menighedsråd.
 • Indkalde og lede de pligtige medarbejdermøder
 • Opslå ledige stillinger efter menighedsrådets beslutning.
 • Ansættelsesbeviser er korrekte og ajourførte.
 • Antage vikarer efter retningslinjer besluttet af menighedsrådet.
 • Der sker planlægning af medarbejdernes ferier, fridage og friweekends.
 • Der føres fraværs- og sygedagslister.
 • Der gennemføres årlig MUS.
 • Der gennemføres årlig arbejdsmiljødrøftelse.
 • Der gennemføres APV, og at der er etableret en arbejdsmiljøorganisation på arbejdspladser med 10 eller flere ansatte.


Det er muligt få onlinehjælp eller hjælp fra stiftet og Landsforening af Menighedsråd til arbejdet som kontaktperson. Menighedsrådet kan ved konstitueringen beslutte, at jobbet deles mellem den valgte og en præst eller oprette et personaleudvalg, som støtter kontaktpersonen i arbejdet. Der kan også være ansatte, som varetager en del af opgaverne. Menighedsrådet kan også beslutte at gå sammen med andre sogne om at tilknytte en personalekonsulent til at hjælpe med arbejdsgiverrelaterede opgaver.

Som kontaktperson i menighedsrådet skal du varetage arbejdsgiverfunktionen overfor de ansatte i kirken, dog ikke overfor præsterne. Erfaring med personaleledelse er et plus, da man skal fungere som bindeled og koordinator mellem menighedsrådet, de ansatte og præsterne.

Besidder du styrker som engagement, beslutningskraft og samarbejde? Og er du optaget af at skabe motivation og trivsel for både gruppen og individet? Kan du agere i konflikthåndtering og har du øje for processen og individet samtidig?

Kontaktpersonens opgaver kan bl.a. bestå i at udarbejde ferieplaner, gennemføre MUS-samtaler, opslå ledige stillinger og ansætte vikarer, eller finde afløsere ifm. sygdom. Opgaverne kan variere og derfor er fleksibilitet en værdsat evne at besidde. 

Lysten og engagementet til at ville menighedsrådsarbejdet er dog den vigtigste faktor – og mange af opgaverne kan man få hjælp til fra stiftet eller Landsforeningen af Menighedsråd.
 

Kassereren

Menighedsrådet vælger en kasserer for 1 år ad gangen. Formanden kan ikke vælges. Den praktiske udførelse af opgaverne er knyttet til en ekstern regnskabsfører. Kassererens opgaver og beføjelser fastlægges af menighedsrådet i en vedtægt og kan bestå af følgende opgaver og beføjelser:

 • At føre tilsyn på menighedsrådets vegne med, at regnskabsføreren udfører sine opgaver i overensstemmelse med gældende regler og gældende vedtægt.
 • Føre tilsyn med, at alle tidsbestemte udbetalinger af lønninger, honorarer m.v. samt udbetalinger og afregninger vedr. skat, ATP, moms etc. finder sted efter gældende regler
 • Foretage kvartalsvis rapportering til menighedsrådet, hvori regnskabet er sammenholdt med budgettet.
 • Deltage i udarbejdelsen af årsbudgettet.
 • Deltager i budgetsamråd efter menighedsrådets beslutning.
 • Forelægge årsregnskabet for menighedsrådet.
 • Påse, at regnskabet er aflagt korrekt, og at de tildelte ligningsmidler er forvaltet efter god offentlig forvaltningsskik.


Kan du lide tal, budgetter og faste deadlines? Som kasserer i menighedsrådet sidder du med ansvaret for kirkens økonomi.

Har du erfaring med bogføring? Og kan du skabe overblik over budget, kvartalsrapporter, lønudgifter og årsbudgettet? Regnskabskendskab er et plus, men er du struktureret og har et godt overblik, er effektiv og gerne med en sund forretningsforståelse, er opgaven som kasserer måske noget for dig.
 

Kirkeværgen

Menighedsrådet vælger en kirkeværge for 1 år ad gangen. I øjeblikket er der en kirkeværge ved hver af de 3 kirker. Opgaverne er ikke nærmere omtalt i lovgivningen, så menighedsrådet skal selv skal bestemme og beskrive opgaverne.

Kirkeværgens opgaver og beføjelser består i at:

 • Føre tilsyn med kirken og kirkegården eller anden fast ejendom tilhørende kirken/menighedsrådet.
 • Gribe ind for at afbøde eller forebygge skader på ejendommen – og efterfølgende orientere menighedsrådet.
 • Anmelde forsikringsskader til Folkekirkens Forsikringsenhed.
 • Ajourføre kirkens forsikringer.
 • Tage initiativ til udarbejdelse af plan for løbende vedligeholdelse og hensigtsmæssige ændringer/ombygninger. Ved større vedligeholdelsesprojekter kan det være kirkeværgen, der er tovholder og står for kontakten til håndværkere.
 • Kirkeværgen kan ikke give fx graveren tjenstlige forskrifter eller rette mangler ved hans eller hendes arbejde.


Har du lysten og evnerne til at tage vare på en historisk kulturinstitution med ånd? Som kirkeværge har du ansvaret for, at der føres dagligt tilsyn med kirkens bygninger og at der bliver værnet om kirkens kulturværdier.

Arbejdsopgaverne kan f.eks. være: Opfølgning på bygningens vedligeholdelse, indhentning af tilbud, styring af budget og tidsplan for bygningsopgaver og anmelde forsikringsskader til Folkekirkens Forsikringsenhed. Det er et plus, hvis du har en bygningsmæssig / praktisk baggrund, men ikke et krav.
 

Bygningskyndig

Menighedsrådet vælger en bygningskyndig til at deltage i de årlige syn over kirken og kirkegården. Kirkeværgen kan ikke vælges til menighedsrådets bygningskyndige. Den bygningssagkyndige kan også vælges uden for menighedsrådets medlemmer. Den bygningskyndiges opgaver består i at:

 • Foretage syn sammen med menighedsrådet.
 • Fungere som faglig konsulent ved synsforretningerne.
 • Følge op på bygningsopgaver


Har du en byggeteknisk baggrund og vil du spille en rolle i bevarelsen af en af dit lokalsamfunds vigtige kulturinstitutioner?

Som bygningskyndig skal du foretage syn af kirkens bygninger sammen med menighedsrådet, og fungere som faglig konsulent ved bygningsmæssige projekter.
 

Udvalgsarbejde

At være i menighedsrådet er en gratis adgang til et netværk og udviklende fællesskab med andre mennesker med meninger og entusiasme, hvad enten det foregår i sognehuset, til menighedsrådsmøderne, i udvalgsarbejdet, til gudstjenester eller i mødet med personalet og indbyggere i sognet. Et meningsfuldt samarbejde med andre, der mener noget og brænder for det arbejde, I her sammen tager del i: Kirken.

At indgå i forskellige udvalg er en stor del af menighedsrådsarbejdet og her drøftes og besluttes i mindre grupper mange ting, som spiller en stor rolle i oplevelsen af kirken og helheden i arbejdet.

Udvalgsarbejdet kan bestå i at deltage i drøftelser om hjemmesiden, kirkebladet, Facebook etc. Eller om liturgi, hvor der arbejdes med ændringer i gudstjenesten. Aktivitetsudvalg, hvor møder og aktiviteter bortset fra gudstjenesterne tilrettelægges. Dermed mange tiltag som er med til at understøtte kirkens forankring i lokalsamfundet.